Brown family reunion, 2003

A photo from the 2003 Brown family reunion. Right to left, starting at the top:  Eddie Tolbert, Elbert Burston, Cedric Burston, Patricia Burston, Dexter Burston, Ashley Ingram, Titus Williams, Ben WIlliams. Photo courtesy of Mary Tolbert.